Powrót do strony rastar.pl
Koszyk:

(pusty)

REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO RASTAR.PL

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystana z serwisu rastar.pl („Serwis”) i świadczenia usług za jego pośrednictwem oraz korzystania ze sklepu internetowego dostępnego w Serwisie („Sklep”). Niniejszy regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.

 2. Administratorem Serwisu jest RASTAR -MUSIOŁ i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Chorzowie, ul Narutowicza 15. , wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS pod numerem: 0000771530, NIP: 6482793538, REGON: 382561509, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł wpłacony w całości („RASTAR”).

 3. RASTAR prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż detaliczną paliw węglowych. Zakupów za pośrednictwem Sklepu mogą dokonywać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne („Klienci”), w tym osoby będące konsumentami w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa („Konsumenci”).

 4. Korzystanie z Serwisu, w tym ze Sklepu, nie wymaga rejestracji, jednak część funkcjonalności Serwisu oraz ofert promocyjnych i rabatowych może być dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów. Aby dokonać rejestracji i utworzyć konto Klienta należy podać: adres mailowy, adres dostawy, numer telefonu komórkowego oraz zaakceptować warunki niniejszego regulaminu.

 5. Administrator uprawniony jest do wstrzymania dostępu Klienta do Serwisu, w tym zawieszenia konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu.

 6. Klient zobowiązany jest do nieprzekazywania hasła do konta Klienta osobom trzecim.

 7. Klienci zobowiązani są do korzystania z Serwisu z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad etyki i kultury wypowiedzi. Wprowadzanie do Serwisu treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz godność lub dobra osobiste innych osób jest zabronione.

 1. Wymagania techniczne

Korzystanie z Serwisu wymaga zapewnienia przez Klienta we własnym zakresie urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu do sieci Internetowej.

Niezależnie od wymagań wskazanych w ust. 1 powyżej korzystanie z Serwisu wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 1. Sklep internetowy

 1. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto i podane są w złotych polskich.

 2. Do dokonania zakupów za pośrednictwem Sklepu konieczne jest:

   1. dodanie wybranych produktów do koszyka;

   2. wybranie opcji „złóż zamówienie”;

   3. dokonanie wyboru formy zakupu (z akcyzą/bez akcyzy)

   4. zalogowanie się w Sklepie lub podanie danych obejmujących adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres dostawy, a w przypadku zakupów bez akcyzy, również numeru PESEL oraz numeru dowodu – niezbędnych do wystawienia oświadczenia o celu nabycia wyrobów węglowych.

   5. zaakceptowanie niniejszego regulaminu;

   6. wybór sposobu dostawy oraz płatności;

   7. w przypadku zakupów bez akcyzy, złożenie oświadczenia o wykorzystywaniu paliw węglowych na potrzeby ogrzewania gospodarstwa domowego;

   8. wybranie opcji „zamawiam i płacę”.

 3. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez RASTAR, które jest dokonywane na adres e-mail Klienta podany przy składaniu zamówienia.

 4. Płatności związane ze złożonym zamówieniem są realizowane bezpośrednio na rachunek płatniczy RASTAR wskazany w mailu będącym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia (Alior Bank 26 2490 0005 0000 4520 4015 0082) , a w przypadku odbioru osobistego lub wyboru opcji płatności „za pobraniem”, również gotówką. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od momentu dokonania zamówienia, a w przypadku odbioru osobistego lub wyboru opcji płatności „za pobraniem”, w momencie wydania towaru.

 5. Zamówione towary są dostarczane Klientowi na adres wskazany w zamówieniu, co do zasady w terminie 7 dni od momentu potwierdzenia zamówienia przez RASTAR. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.

 1. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Konsumenci są uprawnieni do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

  2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia w tym przedmiocie i przesłanie go na adres poczty elektronicznej RASTAR – sklep@rastar.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Rastar - MU|SIOŁ I Wspólnicy spółka komandytowa: ul. Narutowicza 15;  41-503 Chorzów

  3. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie towaru do RASTAR przed upływem tego terminu. Towary, co do których Konsument odstąpił od umowy należy zwrócić na adres: ul. Narutowicza 15 , 41-503 Chorzów.

  4. RASTAR ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany RASTAR). RASTAR może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  5. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez RASTAR, RASTAR nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  7. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Klient obowiązany jest zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

  8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  9. RASTAR dokonuje zwrotu płatności przelewem niezwłocznie po podaniu wszelkich niezbędnych danych przez Konsumenta.

 1. Tryb składania reklamacji

  1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu oraz zakupami dokonanymi za pośrednictwem Sklepu. Reklamacje kierować należy na adres poczty elektronicznej sklep@rastar.pl lub w formie pisemnej, na adres Rastar - MUSIOŁ I Wspólnicy  spółka komandytowa: ul. Narutowicza 15; 41-503 Chorzów

  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, jak również dokładny opis sytuacji stanowiącej podstawę reklamacji.

  3. Reklamacja rozpatrywana jest przez RASTAR w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji RASTAR niezwłocznie powiadomi Klienta ją składającego.

  4. RASTAR zastrzega sobie prawo żądania złożenia przez Klienta dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedmiotu reklamacji. Czas udzielania wyjaśnień przez Klienta każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji, o którym mowa w ust. 3.

 1. Ochrona danych osobowych

 1. RASTAR jest administratorem danych osobowych, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem z Serwisu przez Klientów i ich przedstawicieli, obejmujących:

  1. dane identyfikacyjne Klienta zbierane w procesie zakupów za pośrednictwem Sklepu, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wykonywania umów zawartych z Klientem będącym osobą fizyczną lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy dokonywanych na żądanie Klienta, w tym rejestracji Klienta w Serwisie, przez cały okres obowiązywania tych umów;

  2. dane identyfikacyjne zbierane w związku z korzystaniem przez Klienta lub jego przedstawicieli z modułu komentarze, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z wyrażoną przez Klienta zgodą, w celu obsługi modułu komentarze, do czasu wycofania zgody;

  3. dane zbierane za pośrednictwem formularza newsletter, w celu świadczenia usługi newsletter i dostarczania Klientowi informacji handlowych, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w związku z udzieleniem przez Użytkownika dobrowolnej i możliwej do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu wycofania tej zgody;

  4. dane zbierane w związku z rozliczeniami z Klientem, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu wypełnienia przez RASTAR ciążących na nim obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, do czasu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania tych danych określonego właściwymi przepisami;

  5. dane zbierane w związku z korzystaniem przez Klienta lub jego przedstawicieli z Serwisu, w tym danych, o których mowa w lit. a. i b. powyżej, przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez RASTAR prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na podejmowaniu działań marketingu bezpośredniego, w tym profilowania Klienta w celu doboru odpowiednich ofert, do czasu dezaktualizacji tych danych lub zgłoszenia przez Klienta lub jego przedstawiciela skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym zakresie.

 1. RASTAR zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klienta lub jego przedstawicieli zbieranych w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu przez okres dłuższy niż wskazane w ust. 1 powyżej, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji przez RASTAR prawnie usprawiedliwionych interesów własnych polegających na dochodzeniu roszczeń wobec Klienta i podmiotów trzecich w związku z korzystaniem przez Klienta z Serwisu lub ochrony przed tego rodzaju roszczeniami, do czasu wygaśnięcia tych roszczeń lub ich przedawnienia.

 2. Dane osobowe Klienta lub jego przedstawicieli mogą być przekazywane odbiorcom danych – podmiotom świadczącym na rzecz RASTAR usługi wsparcia, w ramach stosunku powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem z usług dostarczanych przez te podmioty oraz podmioty świadczące usługi przewozowe towarów zamawianych za pośrednictwem Serwisu.

 3. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez RASTAR uprawniona jest do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dokonywanego na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Każda osoba której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez RASTAR uprawniona jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 4. Podanie danych określonych w ust. 1 lit. a. – c. jest dobrowolne lecz konieczne do świadczenia usług tam opisanych.

 1. Postanowienia końcowe

 1. RASTAR ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie.

 2. Każdorazowa zmiana niniejszego regulaminu będzie skutkowała koniecznością potwierdzenia przez Klienta zapoznania się z jego zmianami. Informacja o nowej wersji niniejszego regulaminu i konieczności zapoznania się z nim będzie miała miejsce w trakcie procedury logowania się do Serwisu lub składania zamówienia.

 3. RASTAR nie gwarantuje pełnej ciągłości działania Serwisu. RASTAR zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia przerw w dostępności Serwisu dla Klientów, które mogą być spowodowane pracami konserwacyjnymi lub czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od RASTAR, w tym awariami.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Certyfikat rzetelności

Certyfikat rzetelności

Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma.

Więcej
Rabaty dla klientów

Rabaty dla klientów

Atrakcyjne rabaty dla naszych klientów.

Więcej
Rastar Sp. z o.o.

(+48) 32 7504930

Adres placu skladowego
Chorzów 41-503
ul. Narutowicza 15